ประกาศ/ระเบียบ

แบบฟอร์ม

​​แบบฟอร์ม/ข้อมูลการดำเนินกิจกรรม 5ส+

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 5ส+

คำสั่งการดำเนินกิจกรรม 5ส+

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

รายงานสรุปข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

การประกันคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์มการประกันคุณภาพการศึกษา

รายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

การจัดการความรู้ (KM) 

รายงานผลการจัดการความรู้ (KM)

ปีการศึกษา 2566

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561

ระเบียบ /ประกาศ /ข้อบังคับ

บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

รายงานการประชุมสหกิจศึกษา

คำสั่งงานสหกิจศึกษา

แบบขอออกฝึกงานDOWNLOAD
แบบบันทึกการนิเทศฝึกงานDOWNLOAD
แบบขอออกสหกิจศึกษาCO.S-๐๑
แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาCO.S-๐๒
ใบสมัครงานสหกิจศึกษาCO.S-๐๓
แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัตงานสหกิจศึกษาCO.S-๐๔
แบบแจ้งยืนยันการส่งรายงานCO.S-๐๕
แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษาCO.W-๐๑
แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษาCO.W-๐๒
แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานCO.W-๐๓
แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษาCO.W-๐๔
แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาCO.W-๐๕
แบบแจ้งแผนปฏิบัตงานสหกิจศึกษาCO.W-๐๖
หนังสือสัญญาการเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาCO.W-๐๗
แบบแจ้งวันและเวลาการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาCO.A-๐๑
แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาCO.A-๐๒
แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษาCO.A-๐๓
แบบแจ้งแผนงาน ตำแหน่งงานCO.A-๐๔


แบบฟอร์มทั่วไป

รายละเอียดการจัดทำ มคอ.3-7


การจัดทำตำรา