ผู้อำนวยการวิทยาลัย

อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

อาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์นิตยา ทัดเทียม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

อาจารย์ชุลี หมีรักษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา

หัวหน้าสาขา

ดร.สุพร ฤทธิภักดี
หัวหน้าสาขาวิศวกรรม

ดร.เสาวคนธ์ ชูบัว
หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ

ดร.ดวงกมล  กรรมแต่ง
หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป

กรรมการ

อาจารย์น้ำฝน จันทร์นวล
กรรมการ

ผศ.ชยณัฐ บัวทองเกื้อ
กรรมการ

ดร.เกริกวุฒิ กันเที่ยง
กรรมการ

อาจารย์อารีรัตน์ ชูพันธ์
กรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทรงเกียรติ จิโสะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสาวมัณฑนา ไกรศรีสมบัติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายยศพล จิตมุ่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางพรรณสิริ บำรุง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการ

นางสาวเนตรลดา ละอองทอง
เลขานุการ