ประชาสัมพันธ์

ความเสี่ยง

การจัดการความรู้ (KM)

1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2. เงินเดือน/เงินประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทน

3. การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4. การปรับเพิ่มคุณวุฒิ

5. การโอน-ย้าย/เปลี่ยนตำแหน่ง

6. บำเหน็จ/บำนาญ

7. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

1. แผนอัตรากำลัง

2. การสรรหา/คัดเลือกบุคลากร

3. การลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม

4. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(สายวิชาการ)

5. การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น(สายสนับสนุน)

6. การลา        

7. สมรรถนะสายวิชาการ

1. แบบฟอร์มต่างๆ

2. สวัสดิการ

3. แนวปฏิบัติต่างๆ

4. ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

 • ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
 • 1. ส่งใบขอใช้รถยนต์ส่วนกลางที่ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ (ผู้ขอใช้รถ)
 • 2. ตรวจสอบพนักงานขับรถได้ที่หัวหน้าแผนกงานยานพาหนะหรือในเว็ปไซต์วิทยาลัยฯที่แผนกงานยานพาหนะ (ผู้ขอใช้รถ)
 • 3. เสนอผู้มีอำนาจสั่งการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แผนกงานยานพาหนะ)
 • 4. รับใบขอใช้รถยนต์ส่วนกลางกลับคืนได้ที่ห้องสารบรรณ (ผู้ขอใช้รถ)
 • 5. นำรถออกใช้บริการ (หากมีการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงให้พนักงานขับรถหรือ ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างการเดินทางนั้น ให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง สำรองค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นไปก่อน) (ผู้ขอใช้รถ)
 • 6. โปรดกรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานขับรถ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ผ่านทางเว็ปไซต์วิทยาลัยฯที่แผนกงานยานพาหนะ ในหัวข้อ “แบบประเมินความพึงพอใจพนักงานขับรถ”และเคลียร์หนังสือ การเดินทางไปราชการในระบบให้พนักงานขับรถทุกครั้ง (ผู้ขอใช้รถ)
 • หมายเหตุ: สามารถตรวจสอบตารางการใช้รถยนต์ส่วนกลางผ่านทางเว็ปไซต์วิทยาลัยฯ ที่แผนกงานยานพาหนะ http://cim.rmutsv.ac.th/car_use
 • แบบประเมินความพึงพอใจพนักงานขับรถ
 • ตารางการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
 • ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
 • แบบบันทึกข้อความขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว
 • แผนที่คำนวณระยะทาง โดย maps.google.co.th