วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เดิมชื่อวิทยาเขตศรีวิชัย สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 26 กันยายน 2538 เปิดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตริวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนครั้งแรกที่วิทยาเขตสงขลาและย้ายมาเรียนที่วิทยาเขตศรีวิชัย ในปี พ.ศ. 2544 และขยายการจัดการเรียนการสอนจนถึงระดับปริญญาตรี


ในปี พ.ศ. 2548 ได้ดำเนินการยุบรวมหน่วยงานในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งทั่วประเทศ โดยวิทยาเขตศรีวิชัย รวมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 จึงได้มีประกาศกฏกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ให้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการขึ้นแทนวิทยาเขตศรีวิชัย

Code สี : #e55451