ผศ.ดร.ปิยะพงศ์ สุวรรณโณ
หัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา
e-mail : piyapong.su@rmutsv.ac.th

อาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : chookiat.c@rmutsv.ac.th

อาจารย์นภดล ศรภักดี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : napadon.s@rmutsv.ac.th

ผศ.ชยณัฐ บัวทองเกื้อ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : chayanat.b@rmutsv.ac.th

ผศ.ชัยวัฒน์ ใหญ่บก
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : chaiwat.y@rmutsv.ac.th

อาจารย์ดุสิต ชูพันธ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : dusit.c@rmutsv.ac.th

ผศ.ดร.ทักษกร พรบุญญานนท์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : thaksakorn.p@rmutsv.ac.th

ผศ.ดร.ชลดา กาญจนกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : chollada.k@rmutsv.ac.th

หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.ดร.อาคม ลักษณะสกุล
หัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
e-mail : arkhom.j@rmutsv.ac.th

ดร.สุพร ฤทธิภักดี
หัวหน้าสาขาวิศวกรรม
e-mail : suporn.r@rmutsv.ac.th

ผศ.ไพโรจน์ แสงอำไพ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : pairote.s@rmutsv.ac.th

ผศ.ดร.ปริญญา สุนทรวงศ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : parinya.so@rmutsv.ac.th

อาจารย์สันติ การีสันต์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : santi.k@rmutsv.ac.th

อาจารย์สันติพงษ์ คงแก้ว
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : santiphong.k@rmutsv.ac.th

อาจารย์อภิรัญธ์ จันทร์ทอง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : apirun.c@rmutsv.ac.th

หลักสูตรวิชาการบัญชี

ดร.พิมพิศา พรหมมา
หัวหน้าหลักสูตรวิชาการบัญชี
e-mail : pimpisa.p@rmutsv.ac.th

ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : kwanhatai.j@rmutsv.ac.th

อาจารย์กมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : kamonnan.l@rmutsv.ac.th

ผศ.อาทิตย์ สุจเสน
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : arthit.s@rmutsv.ac.th

อาจารย์นิตยา ทัดเทียม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : nittaya.t@rmutsv.ac.th

อาจารย์ภริศฑ์ชาก์ ชดช้อย
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : pritcha.c@rmutsv.ac.th

ผศ.ดร.อาภรณ์ แกล้วทนงค์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : arporn.kl@rmutsv.ac.th

หลักสูตรวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมและบริการ

ผศ.จุฑามาศ พรหมมา
หัวหน้าหลักสูตรวิชาการจัดการโรงแรมและการบริการ
e-mail : juthamas.p@rmutsv.ac.th

อาจารย์น้ำฝน จันทร์นวล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : namfon.c@rmutsv.ac.th

อาจารย์นาถนลิน สีเขียว
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : natnalin.s@rmutsv.ac.th

อาจารย์กฤตชญา เทพสุริวงค์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : kritchaya.t@rmutsv.ac.th

ผศ.ดร.จิตติมา ชูพันธุ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : jittima.c@rmutsv.ac.th

หลักสูตรวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล

ผศ.อารีรัตน์ ชูพันธ์
หัวหน้าหลักสูตรวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
e-mail : areerat.c@rmutsv.ac.th

ดร.เสาวคนธ์ ชูบัว
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : saowakon.c@rmutsv.ac.th

อาจารย์สุพัชชา คงเมือง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : supacha.k@rmutsv.ac.th

ดร.มรกต การดี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : moragot.k@rmutsv.ac.th

ดร.วชิร ยั่งยืน
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : wachira.y@rmutsv.ac.th

ดร.เกริกวุฒิ กันเที่ยง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : kroekwut.k@rmutsv.ac.th

ผศ.นาตยา ชูพันธ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : nattaya.c@rmutsv.ac.th

อาจารย์เมธาพร มีเดช
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : metaporn.m@rmutsv.ac.th

อาจารย์วาจิศา จันทรักษ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : wachisa.j@rmutsv.ac.th

อาจารย์พิมพรรณ จิตนุพงศ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
e-mail : pimpan.p@rmutsv.ac.th

สาขาศึกษาทั่วไป

ดร.ดวงกมล กรรมแต่ง
หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป
e-mail : duangkamon.k@rmutsv.ac.th

อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา
อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป
e-mail : taweesak.s@rmutsv.ac.th

อาจารย์ชุลี หมีรักษา
อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป
e-mail : chulee.m@rmutsv.ac.th

ผศ.ดร.จิตติมา ชูพันธุ์
อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป
e-mail : jittima.c@rmutsv.ac.th

ผศ.ภิริญาภรณ์ เจริญโรจนปรีชา
อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป
e-mail : piriyaporn.c@rmutsv.ac.th

อาจารย์ดวงพร โสมสุข
อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป
e-mail : doungporn.s@rmutsv.ac.th

ดร.จริญญา ศรีมณี
อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป
e-mail : jarinya.s@rmutsv.ac.th

สำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวเนตรลดา ละอองทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

นางสาวพีรพร รักษาคุณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานวิชาการและวิจัย

นางสาวมนวรรธน์ โส๊ะหวัง
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย

นางสาวจรินพร กิจบุญชู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แผนกงานทะเบียนและวัดผล

นางสาวกัญญารัตน์ บัวสีรัน
นักวิชาการศึกษา

แผนกงานหลักสูตรและตำราเรียน

นายศุภณัฐ พรหมคีรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวมัติยาภรณ์ ศรีใส
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แผนกงานวิจัยและพัฒนา/แผนกงานบริการวิชาการ

นางสาวศิริทรัพย์ คล้ายโพธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แผนกงานวิทยบริการ

นายอนุสรณ์ สนธิคุณ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หัวหน้าแผนกงานวิทยบริการ

นายศักดิ์ชาติ วุฒิกรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางชันดานีย์ สุเหร็น
บรรณารักษ์

เจ้าหน้าที่ประจำสาขา/หลักสูตร

นายศุภวัฒน์ จันทร์ปราง
วิศวกร
หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา

นางสาวอริญรดา มานพศิลป์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาวิศวกรรม

นางสาวนิภาภรณ์ แซ่เดี่ยว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาบริหารธุรกิจ

งานบริหารและวางแผน

นายรณรุต ผลหิรัญ
วิศวกรโยธา
หัวหน้างานบริหารและวางแผน

แผนกงานการเงิน

นางสาวศิริขวัญ ศรีนวล
นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้าแผนกงานการเงิน

นายไฉน วรรณประดิษฐ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับชำนาญงาน

นางฟาริสา แวลาเตะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

แผนกงานบัญชี

นางเกษรา พูลติ้ม
นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้าแผนกงานบัญชี

นางสาวทิพยางค์ ทองสง
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวชุติมา เรืองทอง
นักวิชาการศีกษา

แผนกงานบุคลากร

นางจิราวรรณ สุดใจใหม่
บุคลากร

แผนกงานประชาสัมพันธ์

นางสาวดวงพร ง่วนสน
นักประชาสัมพันธ์

แผนกงานพัสดุและออกแบบก่อสร้าง

นางกรวดี เรืองทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
หัวหน้าแผนกงานพัสดุ

นางสาวนพวรรณ ทองบุญชู
นักวิชาการพัสดุ

นายภานุพงศ์ หนูใย
นักวิชาการพัสดุ

แผนกงานสวัสดิการ

นางกรวดี เรืองทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

แผนกงานยานพาหนะ

นายภานุพงศ์ หนูใย
นักวิชาการพัสดุ

แผนกงานสารบรรณ

นางสาวจันติมา ย้อยญาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แผนกงานบริหารทรัพย์สินและรับงานนอก

นายสุทธิเดช เกศมี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แผนกงานอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย

นายรณรุต ผลหิรัญ
วิศวกรโยธา

แผนกงานแผนและงบประมาณ/แผนกงานประเมินผลและรายงาน

นางรัชนู ใยสุหร่าย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางมณเฑียร อรุณรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานพัฒนาศึกษาและศิษย์เก่า

นางสายหยุด ด้วงหวัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
หัวหน้างานพัฒนาศึกษาและศิษย์เก่า

แผนกงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นางนนทยา ใจรักษ์
นักวิชาการศึกษา

แผนกงานหอพักนักศึกษา

นางสาวปรางทิพย์ พุทธสุภะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา/แผนกงานแนะแนวและจัดหางาน

นายเข้มนที ศรีสุขล้อม
นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ