อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

อาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์นิตยา  ทัดเทียม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

อาจารย์ชุลี  หมีรักษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา