ผู้อำนวยการวิทยาลัย

อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

อาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์นิตยา ทัดเทียม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

อาจารย์ชุลี หมีรักษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา

หัวหน้าสาขา

ดร.สุพร ฤทธิภักดี
หัวหน้าสาขาวิศวกรรม

ดร.เสาวคนธ์ ชูบัว
หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ

ดร.ดวงกมล  กรรมแต่ง
หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป

กรรมการ

อาจารย์น้ำฝน จันทร์นวล
กรรมการ

ผศ.ชยณัฐ บัวทองเกื้อ
กรรมการ

ดร.เกริกวุฒิ กันเที่ยง
กรรมการ

อาจารย์อารีรัตน์ ชูพันธ์
กรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทรงเกียรติ จิโสะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสาวมัณฑนา ไกรศรีสมบัติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายยศพล จิตมุ่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางพรรณสิริ บำรุง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการ

นางสาวเนตรลดา ละอองทอง
เลขานุการ

คำสั่ง ฝ่ายวิชาการและวิจัย

คำสั่ง ฝ่ายบริหารและวางแผน

  •  

คำสั่ง ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

คำสั่ง สำนักงานผู้อำนวยการ

คำสั่ง ฝ่ายวิชาการและวิจัย

คำสั่ง ฝ่ายบริหารและวางแผน

  •  

คำสั่ง ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

คำสั่ง สำนักงานผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ฝ่ายบริหารและวางแผน

  •  

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

► คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

งานวิชาการและวิจัยงานบริหารและวางแผนงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
   
กระบวนการดำเนินงานกิจกรรม 5+ กระบวนการจัดทำตารางสอบประจำภาคการศึกษา กระบวนการขอรับบริการทดสอบวัสดุทางด้านวิศวกรรมโยธา กระบวนการรับลงทะเบียนเรียนกระบวนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กระบวนการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ กระบวนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กระบวนการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณและเงิน กระบวนการยืมเงินดาเนินโครงการ กระบวนการรายงานผลตัวชี้วัด กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ กระบวนการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิก กระบวนการรับหนังสือภายนอกที่ส่งผ่านระบบกระบวนการขั้นตอนการรับบริการดูแลรักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กระบวนการขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กระบวนการขั้นตอนการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา กระบวนการขั้นตอนการบริการข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงาน และตาแหน่งว่างงาน กระบวนการขอผ่อนผันการตรวจเลือกการเข้ารับราชการทหารกองประจาการในคราวที่มีคนพอ กระบวนการขั้นตอนการสอบสวนนักศึกษาที่กระทาผิดวินัยนักศึกษา กระบวนการรับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยฯ

► คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

งานวิชาการและวิจัยงานบริหารและวางแผนงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
   
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่

► ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

► รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ