นายทักษกร พรบุญญานนท์


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Thaksakorn Pornbunyanon
ชื่อภาษาไทย         : นายทักษกร พรบุญญานนท์

ตำแหน่ง                : อาจารย์  

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 080-868-2177

EMAIL         : thaksakorn.p@rmutsv.ac.th

ประวัติการศึกษา
  • ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง), ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2561)
  • วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง), ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554)
  • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2551)
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • Structural Analysis
  • Numerical and finite element analysis
 
ผลงานทางวิชาการ

International Journals, Conferences and Proceedings

  • Ponbunyanon T., Limkatanyu S., and Sae-Long W. 2017. “Nano-Sized Beam-Substrate Element with Inclusion of Nonlinear Substrate.” The 1st international (NIC- 2017) KU CSC conference “Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society”. Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus (KUCSC).
  • Ponbunyanon P., Limkatanyu S., Kaewjuea W., Prachasaree W., and Chub-Uppakarn T. (2016). “A Novel Beam-Elastic Substrate Model with Inclusion of Nonlocal Elasticity and Surface Energy Effects.” Arab. J. Sci. Eng. 41(10):4099-4113.
  • Limkatanyu S., Ponbunyanon P., Prachasaree W. Kuntiyawichai K., and Kwon M. (2014). “Correlation between beam on Winkler-Pasternak foundation and beam on elastic substrate medium with inclusion of microstructure and surface effects.” J. Mech. Sci. Tech. 28(9):3653-3665.
  • Limkatanyu S., Damrongwiriyanupap N., Kwon M., and Ponbunyanon P. (2013). “Force-based derivation of exact stiffness matrix for beams on Winkler-Pasternak foundation.” ZAMMZ. Angew. Math. Me. 95(2):140-155.