นางสาวอาภรณ์ แกล้วทนงค์


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Dr.  Arporn  Klaewtanong
ชื่อภาษาไทย         : ดร. อาภรณ์  แกล้วทนงค์

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิชาการบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 086 990 1247

EMAIL         : applewan123@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
 • บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) วิทยาเขตพณิชยการพระนครสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 
ประสบการณ์การสอน
 • พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน   อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • งานวิจัยสาขาบัญชี
 
ผลงานทางวิชาการ
 • อาภรณ์  แกล้วทนงค์. 2556. ความต้องการในเทคนิคการสอนรายวิชาการวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ นักศึกษาสาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
 • อาภรณ์ แกล้วทนงค์, พิมพิศา  พรมมา และ เกริกวุฒิ  กันเที่ยง.2557. ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำกะปิของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • Prakobsaeng, A., Saengarvut, P., Klaewtanong, A., Kamwass, S., andPromma, P.2015.The Value Relevance of Earning Per Share, Book Value and Dividends in the Stock Exchange of Thailand
อื่นๆ
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • อบรมโครงการพัฒนาเทคนิคการสอนสำหรับอาจารย์ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ