หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


 

ชื่อ-สกุล             : นายไพโรจน์ แสงอำไพ
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Pairote Sangampai
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : -
EMAIL          : -
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล             : ผศ.ดร.ปริญญา  สุนทรวงศ์
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Asst. Prof. Dr. Parinya Soontornwong
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : 0-75754024-36 (6003)
EMAIL          : parinya.so@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล             : ดร.สุพร ฤทธิภักดี
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Dr.Suporn Rittipuakdee
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : -
EMAIL          : -
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : ผศ.ดร.อาคม ลักษณะสกุล
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Asst. Prof. Dr. Arkhom Luksanasakul
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : 089 992 2082
EMAIL          : luksanasakul@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นายสันติ การีสันต์
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Santi Karisan
ตำแหน่ง        : อาจารย์  
TEL             : 089-924-1322
EMAIL          : ksanti_mut@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นายสันติพงษ์  คงแก้ว
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Santiphong  Khongkaeo
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : 081 396 4412
EMAIL          : santiphong.k@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นายอภิรัญธ์  จันทร์ทอง
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Apirun Chanthong
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : 08 7280 1366
EMAIL          : apirunchanthong@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด