นายนภดล ศรภักดี


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Napadon Sornpakdee
ชื่อภาษาไทย         : นายนภดล ศรภักดี

ตำแหน่ง                : อาจารย์ 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 080-523-8920

EMAIL         : napadon.s@rmutsv.ac.th

ประวัติการศึกษา
  • วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)
  • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering)

 
ผลงานทางวิชาการ

National Journals, Conferences and Proceedings

  • ทวิช กล้าแท้, ชยณัฐ บัวทองเกื้อ และ นภดล ศรภักดี. 2559, “คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นจากเถ้าลอยไม้ยางพารา”, การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประเทศไทย, 28 - 30 มิถุนายน 2559, หน้า 300-310.
  • ชยณัฐ บัวทองเกื้อ, ชัพวิชญ์ ไตรแพทย์ และ นภดล ศรภักดี. 2557, “การประเมินความถี่น้ำท่วมขังสำหรับชุดของสะพานบนถนนทางหลวงแผ่นดินภาคใต้ หมายเลข 501”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออร์คิดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย, 14-16 พฤษภาคม 2557, หน้า 2679-2687.