นายสันติ การีสันต์


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Santi Karisan
ชื่อภาษาไทย         : นายสันติ การีสันต์

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 089-924-1322

EMAIL         : ksanti_mut@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท       วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • ปริญญาตรี       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 
ประสบการณ์การสอน
  • ประสบการณ์สอนในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 8 ปี 
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • ระบบไฟฟ้ากำลัง
  • การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
  • การสื่อสารไร้สาย
 
ผลงานทางวิชาการ
  • สันติ การีสันต์, จีรวัฒน์ โสภาจารย์, จิรภาส แสงหอย, วัชระ ขอสวัสดิ์, อภิรัญธ์ จันทร์ทอง, และ อาคม ลักษณะสกุล, "ระบบควบคุมแผงโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ตามความเข้มแสงอาทิตย์," ในการประชุมวชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 7, ภูเก็ต 2559, หน้า 574-581