นายประสาร จิตร์เพ็ชร


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Prasan Jitpat
ชื่อภาษาไทย         : นายประสาร จิตร์เพ็ชร

ตำแหน่ง                : อาจารย์  

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 098-732-1849

EMAIL         : prasan.j@rmutsv.ac.th

ประวัติการศึกษา
  • วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา-ขนส่ง), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2556)
  • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2551)
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • Road Traffic Safety
 
ผลงานทางวิชาการ

National Journals, Conferences and Proceedings

  • ประสาร จิตร์เพชร และ พิชัย ธานีรณานนท์, (2555), “การพัฒนาแบบจําลองการชนของยานพาหนะ”  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 9-11 พฤษภาคม, โรงแรม เซ็นทารา แอนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี.