ผศ.ชยณัฐ บัวทองเกื้อ


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Asst. Prof. Chayanat Buathongkhue
ชื่อภาษาไทย         : ผศ.ชยณัฐ บัวทองเกื้อ

ตำแหน่ง                : อาจารย์  

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 084-703-9413

EMAIL         : chayanat.b@gmail.com

ประวัติการศึกษา
  • วศ.ม.(วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549)
  • วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2542)
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • Hydraulic Engineering
  • Hydrology
  • Urban drainage design
  • Surveying
 
ผลงานทางวิชาการ

International Journals, Conferences and Proceedings

  • ชยณัฐ บัวทองเกื้อ, ชัพวิชญ์ ไตรแพทย์ และ นภดล ศรภักดี, (2557), “การประเมินความถี่น้ำท่วมขังสำหรับชุดของสะพานบนถนนทางหลวงแผ่นดินภาคใต้ หมายเลข 401”  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14-16 พฤษภาคม, โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ. ขอนแก่น, หน้า 2679-2687.
  • ชยณัฐ บัวทองเกื้อ, วิศรุทธิ์ อินทรเรือง, ปกรณ์ ดิษฐกิจ และ สุธีระ ทองขาว, (2556),  “การศึกษาสภาวะอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลนครศรีธรรมราช ด้วยแบบจำลอง HEC-RAS”  การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 5-6 กันยายน, โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท เชียงราย, หน้า 1-9.
  • ชยณัฐ  บัวทองเกื้อ และ ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, (2549), “การจำลองเชิงตัวเลขในการควบคุมการรุกล้ำความเค็มในปากแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา”  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 , 2 – 4 พฤษภาคม, โรงแรมอัมรินทร์ลากูล จ.พิษณุโลก, หน้า XXX-XXX.