นายดุสิต ชูพันธ์


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Dusit Chuphan 
ชื่อภาษาไทย         : นายดุสิต ชูพันธ์

ตำแหน่ง        : อาจารย์  

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 081-198-8354

EMAIL         : dusit65@yahoo.com

ประวัติการศึกษา
  • วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (2558)
  • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2544)
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • ปฏิบัติการธรณีวิทยาและการทดลองอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 
ผลงานทางวิชาการ

National Journals, Conferences and Proceedings 

  • ชูเกียรติ ชูสกุล ดุสิต ชูพันธ์ ศุภวัฒน์ จันทรปรางค์ ธงชัย นะวะกะ และ ขวัญชีวา หยงสตาร์, (2560) “ความพึงพอใจแรงงานต่างด้าวของวิศวกรและโฟร์แมน”, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13, 14-15 ธันวาคม 2560, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, หน้า 265-273.
  • ชูเกียรติ ชูสกุล ดุสิต ชูพันธ์ ศุภวัฒน์ จันทรปรางค์ และ ขวัญชีวา หยงสตาร์, (2560) “การใช้ประโยชน์แกลบข้าวในการผลิตคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับน้ำหนัก”, การประชุมวิชาการประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 7-8 ธันวาคม 2560, จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 269-276.
  • ชูเกียรติ ชูสกุล ดุสิต ชูพันธ์ ขวัญชีวา หยงสตาร์ และ สุรศักดิ์ เกตุบุญนาค, (2560) “การประเมินค่าผลิตภาพแรงงานต่างด้าวในการทำงานโครงสร้างของโครงการก่อสร้างด้วยการประเมินแบบ 5 นาที”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 18-20 กรกฎาคม 2560, จังหวัดนครราชสีมา, หน้า CEM444(917-924).