นางสาวภิริญาภรณ์ เจริญโรจนปรีชา


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Piriyaporn   Charoenrojchanapreecha
ชื่อภาษาไทย         : นางสาวภิริญาภรณ์  เจริญโรจนปรีชา

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
สาขาศึกษาทั่วไป
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 091 463 5953

EMAIL         : eatandos@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา
  • หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาไทยคดีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  สงขลา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาเอกภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้
 
ประสบการณ์การสอน
  • 2550 – ปัจจุบัน : เป็นอาจารย์ประจำสอนวิชาภาษาไทยสาขาศึกษาทั่วไป
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • Teaching Methodology
 
ผลงานทางวิชาการ
  • -