หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวจุฑามาศ  พรหมมา 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Juthamas  Promma
ตำแหน่ง        : หัวหน้าหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว
TEL             : -
EMAIL          : -
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวนาถนลิน สีเขียว
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Natnalin Srikhiew
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : 082 789 9251
EMAIL          : natnaliny@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวกฤตชญา เทพสุริวงค์
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Kritchaya Thepsuriwong
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : -
EMAIL          : tkritchaya@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวน้ำฝน จันทร์นวล
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Namfon Channual
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : 088 399 6498
EMAIL          : lovelypiggygames@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด