ดร. เกริกวุฒิ กันเที่ยง


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Dr. Kroekwut Kanthiang 
ชื่อภาษาไทย         : ดร. เกริกวุฒิ กันเที่ยง

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิชาการจัดการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 095 023 5363

EMAIL         : KROEKWUT_48@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
  • ปรด.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม),2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • บธ.ม.(การบริหารลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน) , 2552, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • บธ.บ.(การจัดการอุตสาหกรรม) , 2550, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
ประสบการณ์การสอน
  • 2552 -ปัจจุบัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • สังคมศาสตร์
 
ผลงานทางวิชาการ
  • อาภรณ์ แกล้วทนงค์, พิมพิศา  พรหมมา และเกริกวุฒิ  กันเที่ยง. 2557. ต้นทุนและผลตอบแทนการทำกะปิของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 5: 149 – 155
  • น้ำฝน จันทร์นวล, เกริกวุฒิ กันเที่ยง และ นาถนลิน สีเขียว. 2559. ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร, 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559, หน้า 641 - 652