นางสาวนาถนลิน สีเขียว


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Natnalin Srikhiew
ชื่อภาษาไทย         : นางสาวนาถนลิน สีเขียว

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 082 789 9251

EMAIL         : natnaliny@gmail.com

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยรังสิต
 
ประสบการณ์การสอน
  • -
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
  • การโรงแรมและการท่องเที่ยว
 
ผลงานทางวิชาการ
  • นิรมล ขวาของ, เสาวคนธ์ ชูบัว, นาถนลิน สีเขียว และ จุฑามาศ พรหมมา. 2559. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม, 8-9 ธันวาคม 2559 , หน้า 1445-1453.