นางกมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mrs. Kamonnan  Cheevarattanachote
ชื่อภาษาไทย         : นางกมลนันท์  ชีวรัตนาโชติ

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิชาการบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 080 528 7222

EMAIL         : kamonnan.l@rmutsv.ac.th

ประวัติการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ประสบการณ์การสอน
 • ประสบการณ์ด้านการสอนและวิจัยมากกว่า 10ปี
 • สอนในรายวิชา การบัญชีชั้นสูง 1, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และการใช้คอมพิวเตอร์ในงานสอบบัญชี
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • งานวิจัยด้านสาขาการบัญชี
 • งานวิจัยด้านการเงิน
 
ผลงานทางวิชาการ
 • ประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์กับความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชีโดยวิธีการสอนเรียนแบบร่วมมือ กับวิธีการสอนแบบบรรยาย
 • การศึกษาการใช้และการออกแบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อใช้ในการตัดสินใจนำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อื่นๆ
 • อบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการกำกับดูแล IT ระดับองค์กรตาม COBIT 5