นายกงกิจ ยิ่งเจริญกิจขจร


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Kongkit Yingchaloenkitkhajorn
ชื่อภาษาไทย         : นายกงกิจ ยิ่งเจริญกิจขจร

ตำแหน่ง                : อาจารย์  

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 087-077-9880

EMAIL         : kongkit.y@rmutsv.ac.th

ประวัติการศึกษา
  • วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา-วิศวกรรมธรณีเทคนิค), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556)
  • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2551)
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • Constitutive modelling; Creep model
  • Finite Element Method; Plastic Limit Analysis
  • Bangkok Soft Clay Parameters for Analysis and Design
 
ผลงานทางวิชาการ

International Journals, Conferences and Proceedings

  • Yingchaloenkitkhajorn K. and Ukritchon B., (2013), “Finite element analysis of tunnel face stability in Bangkok subsoil”  Proceeding of the 6th ASEAN Civil Engineering Conference (ACEC), Bangkok, November 21-22.
  • Yingchaloenkitkhajorn K. and Ukritchon B., (2012), “Three-Dimensional Undrained Tunnel Face Stability in Clay”  Proceeding of the 25th KKCNN Symposium on Civil Engineering, Korea, October 22-24, pp. 290-293.

National Journals, Conferences and Proceedings

  • Yingchaloenkitkhajorn K. and Ukritchon B., (2013), “Three-Dimensional Tunnel Face Stability in Clay whose shear strength increases linearly with depth”  Proceeding of the 18th National Convention on Civil Engineering, May 8-10, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. GTE43-50 (in Thai),Professor Dr. Chai Muktabhant Foundation AWARD 2013.
  • Matanang M, Yingchaloenkitkhajorn K., Jaruma A., and Teerawattanasuk C., (2008), "Software in pocket personal computer for building inspection"  Proceeding of IRPUS 6/2008, Royal Paragon Hall, Bangkok, Thailand. (in Thai), IRPUS AWARD 2008.