นางสุพัชชา คงเมือง


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mrs. Supacha Kongmuang
ชื่อภาษาไทย         : นางสุพัชชา  คงเมือง

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 084 690 2012

EMAIL         : supacha_k@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
  • วท.ม. (สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ),2552  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • บธ.บ. (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ),2542  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
ประสบการณ์การสอน
  • รายวิชาที่สอน ได้แก่ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมแบบเว็บไดนามิค การสร้างสื่อผสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ และ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยว
  • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
  • การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับประเทศไทย
 
ผลงานทางวิชาการ
  • ศักรินทร์ กลีบแก้ว, เสาวคนธ์ ชูบัว, สุภา กาญจนวงศ์, อารีรัตน์ ชูพันธ์, สุพัชชา คงเมือง และปรียาดา หวันตุหมัน. 2559. แอนิเมชันเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เรื่อง มหัศจรรย์หยดน้ำฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร, 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559, หน้า 90-98.
  • วาจิศา จันทรักษ์, เมธาพร มีเดช, สุพัชชา คงเมือง และ สุชาติ อินกล่ำ. 2558. การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยว อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี, 29-30 ตุลาคม พ.ศ. 2558, หน้า 34-35.