ทำเนียบผู้บริหาร

 

 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
 
     
   
อ.วาจิศา  จันทรักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
  ผศ. ชยณัฐ  บัวทองเกื้อ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
  ดร.จิราภา  ชาลาธราวัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา