ทำเนียบผู้บริหาร

 

 
     
  ผศ.ดร. ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
 
     
                                     
                                 
                                     

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

               

อาจารย์กมลนันท์  ชีวรัตนาโชติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

               

อาจารย์วชิร  ยั่งยืน

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์