ทำเนียบผู้บริหาร

 

 
     
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม อินทฤทธิ์ 
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
 
     
                                     
                               
                                     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์  สุจเสน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
                อาจารย์ชุลี  หมีรักษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา