ทำเนียบผู้บริหาร

 

 
     
  ผศ.ดร. ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
 
     
                                     
                               
                                     

อาจารย์วาจิศา  จันทรักษ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
 

               

อาจารย์กมลนันท์  ชีวรัตนาโชติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
 

               

อาจารย์สุพัชชา  คงเมือง

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา