นางสาวจริญญา ศรีมณี


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Jarinya Srimanee
ชื่อภาษาไทย         : นางสาวจริญญา ศรีมณี

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
สาขาศึกษาทั่วไป
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 089 876 2326

EMAIL         : jsrimanee@gmail.com 

ประวัติการศึกษา
  • ศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (TESOL) ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
  • ใบรับรองหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ Hawthorn-Melbourne English Language Centre, University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ประสบการณ์การสอน
  • 2549-2550 อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ (จ้างนอกเวลา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • การรับรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยเจตนาและไม่เจตนา
  • การสอนการอ่านภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศ
  • กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศ
 
ผลงานทางวิชาการ
  • Vocabulary Learning Strategies of Thai Grade 9 EFL Students, The 2nd International Conference on Humanities and Social Sciences April 10th, 2010 Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University
  • Incidental Vocabulary Acquisition through Word-Frequency Controlled Reading: A Case Study of Thai Grade 9 EFL Students, The International Conference on Graduate Students’ Research Work: 1 A Joint Conference between the Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University and the Malaysia National Writers Association (PENA)