ดร.สุพร ฤทธิภักดี


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Dr.Suporn Rittipuakdee
ชื่อภาษาไทย         : ดร.สุพร ฤทธิภักดี

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : -

EMAIL         : -

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาเอก      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • ปริญญาโท       วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ปริญญาตรี       อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 
ประสบการณ์การสอน
  • ประสบการณ์สอน 17 ปี 
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • ด้านงานอุตสาหกรรมโรงงาน งานฝีมือและการใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่าง
 
ผลงานทางวิชาการ
  • -