สาขาศึกษาทั่วไป

 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวชุลี  หมีรักษา
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Chulee  Meeruksa
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : 061 772 2199
EMAIL          : Paino_52@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             : ดร. ดวงกมล  กรรมแต่ง
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Dr. Duangkamon  Kumtaeng
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : 088 272 1266
EMAIL          : duangsvj2007@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวจริญญา ศรีมณี
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Jarinya Srimanee
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : 089 876 2326
EMAIL          : jsrimanee@gmail.com 
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวจิตติมา ชูพันธุ์
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Jittima Choopun
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : 089 469 8707
EMAIL          : choopun.j@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวดวงพร  โสมสุข
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Doungporn   Somsuk
ตำแหน่ง        : อาจารย์  
TEL             : 089 470 2270
EMAIL          : doungporn.mimi@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวภิริญาภรณ์  เจริญโรจนปรีชา
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Piriyaporn   Charoenrojchanapreecha
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : 091 463 5953
EMAIL          : eatandos@hotmail.com 
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นายทวีศักดิ์  ศรีภูงา 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Taweesak  Sripoonga
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : -
EMAIL          : Sripoonga@yahoo.co.th  
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : ผศ. มริสา ไกรนรา
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Asst.Prof. Marisa    Krainara
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : 086 943 7869
EMAIL          : marisa_sakrainara@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด