นายสันติพงษ์ คงแก้ว


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Santiphong  Khongkaeo
ชื่อภาษาไทย         : นายสันติพงษ์  คงแก้ว

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 081 396 4412

EMAIL         : santiphong.k@rmutsv.ac.th

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท       ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ปริญญาตรี       ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
ประสบการณ์การสอน
  • หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 5 ปี
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • ระบบสื่อสารไร้สาย
  • อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
 
ผลงานทางวิชาการ
  • -