นางสาวชุลี หมีรักษา


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Chulee  Meeruksa
ชื่อภาษาไทย         : นางสาวชุลี  หมีรักษา

ตำแหน่ง        : อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป

 
สาขาศึกษาทั่วไป
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 061 772 2199

EMAIL         : Paino_52@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรี  วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 
ประสบการณ์การสอน
  • เป็นอาจารย์ผู้สอนวิชากีฬาลีลาศ สารัตถะแห่งความงาม และการวางแผนการเงินส่วนบุคคล นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธาและสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • การพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching professional development)
 
ผลงานทางวิชาการ
  • -
อื่นๆ
  • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชาลีลาศ เรื่องจังหวะบีกินและจังหวะช่า ช่า ช่า ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่เรียนด้วยสื่อวีดีโอ