ดร.ชลดา กาญจนกุล


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Dr.Chollada Kanjanakul
ชื่อภาษาไทย         : ดร.ชลดา กาญจนกุล

ตำแหน่ง                : อาจารย์ 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 088-267-3430

EMAIL         : chollada-ka@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
 • ปร.ด. (วิศวกรรมธรณีเทคนิค), ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2559)
 • ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา , พาทราซ ยูนิเวอร์ซิตี้(University of Patras). ประเทศกรีซ (2554)
 • วศ.ม. (วิศวกรรมธรณีเทคนิค), ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2551)
 • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548)
 
ประสบการณ์การสอน
 • ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร(1 ก.ค. 2558 – 30 ก.ค. 2559)
  • อาจารย์สอนประจำรายวิชา ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ (Soil Laboratory Testing) , ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics), วิศวกรรมฐานราก (Foundation Engineering)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2559)
  • อาจารย์สอนประจำรายวิชา ชลศาสตร์ (Hydraulic) , เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing), ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics), วิศวกรรมฐานราก (Foundation Engineering)
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • การวิเคราะห์เถียรภาพของลาดดิน (Slope Stability Analysis)
 • การวิเคราะห์โดยใช้หลักความน่าจะเป็น (Probabilistic Analysis)
 
ผลงานทางวิชาการ

International Journals, Conferences and Proceedings

 • Kanjanakul, C., and Chub-uppakarn, T. (2017), “Method to estimate the system probability of faiure for slope stability analysis” the International Journal of GEOMATE Japan on May, 2018 Vol.14, Issue 45, pp.162-169. 
 • Kanjanakul, C., and Chub-uppakarn, T. (2017), “Method to estimate the system probability of faiure for slope stability analysis” Proceeding of The International Convention on Civil Engineering (ICCE), July 20-21, Nakhon Ratchasima, Thailand
 • Kanjanakul, C., Chub-uppakarn, T., and Chalermyanont, T. (2016), “Rainfall thresholds for landslide early warning system in Nakhon Si Thammarat” International Journal of Arabian Journal of Geoscience (AJGS), 9(584), pp. 1-11.

National Journals, Conferences and Proceedings

 • Kanjanakul, C., Chub-uppakarn, T., and Chalermyanont, T. (2016), “Quantifying Uncertainty of Natural Slope Stability Analysis for Landslide Warning System” Poster Session of 3rd Thai Geotechnical conference, Oct 12-14, S31 Sukhumvit Hotel Bangkok, Thailand.
 • Kanjanakul, C., and Chub-uppakarn, T. (2013), “Comparison between numerical and limit equilibrium methods for slope stability analysis” Proceeding of The 18th National Convention on Civil Engineering (NCCE), May 8-10, The Empress Hotel Chiang Mai, Thailand.
 • Kanjanakul, C., Chalermyanont, T., and Thongchim, P. (2008), “Probabilistic Slope Stability Analysis:A Parametric Study” National Journal of Sripatum Review, Sripatum University Bangkok.
 • Kanjanakul, C., Chalermyanont, T., and Thongchim, P. (2008), “Probabilistic Slope Stability Analysis:A Parametric Study” Proceeding of The 13th National Convention on Civil Engineering (NCCE), May 14-16, Jomtien Palm Beach Hotel Pattaya, Thailand.