นายอาทิตย์ สุจเสน

 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Asst. Prof. Arthit  Sutjasen
ชื่อภาษาไทย         : ผศ.อาทิตย์  สุจเสน

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิชาการบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 087 274 1122

EMAIL         : arthitgolden@gmail.com

ประวัติการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับสอง วิทยาลัยปทุมธานี
 
ประสบการณ์การสอน
 • ประสบการณ์ด้านการสอนและวิจัย มากกว่า 12 ปี
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • วิจัยด้านสาขาการบัญชี
 • วิจัยด้านการเรียนการสอน
 
ผลงานทางวิชาการ
 • อาทิตย์  สุจเสน. 2561. การบริหารความเสี่ยงของโรงแรมและที่พักในอำเภอเกาะสมุย จังหวัด                สุราษฎร์ธานี. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว. วิจัย” ครั้งที่ 11. 29 – 30 มีนาคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร. หน้า 496 – 510.
 • อตินุช เจ้ยงาน, มาลินี สุทธิการ, ศิริรัตน์  ไชยรัตน์, อาทิตย์  สุจเสน, นิตยา ทัดเทียม. 2560. การบริหารความเสี่ยงของโรงแรมและที่พักในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานการประชุม สวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 7. 24 พฤศจิกายน 2560. ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร. หน้า 394 – 404.
 • อาทิตย์  สุจเสน, นิตยา ทัดเทียม, และกมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ. 2560.วิธีการปฏิบัติในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารของกิจการโรงแรมและที่พักในอำเภอขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติสหวิทยการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2. 20 - 21 กรกฎาคม 2560. ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยศิลปกร จังหวัดกรุงเทพมหานคร. หน้า H217–H234.
 • Sutjasen, A. and Tadtiam, N. 2016. The Accounting Performance of Community Business in One Tambon One Product Project in Khanom District Nakornsithammarat Province.The 6th Business, Economics and Communications International Conference, 2016 November, 17-18, 2016 Ekathotsarot Building, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand. P. 423-430.
 • กมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ,ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม, อาทิตย์  สุจเสน.2559. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชีโดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกับวิธีการเรียนแบบบรรยาย. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12. 27 ตุลาคม 2559.  ณ มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. หน้า 11 – 12.
อื่นๆ
 • Course Business Lecturer Competency Development for Becoming a Professional Professor, Rajamangala University of Technology Krungthep, Bangkok, Thailand
 • อบรมเทคนิควิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • อบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เครือข่ายการวิจัยภูมิภาคใต้ (วิจัยแห่งชาติ) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
 • อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน การผลิตและการเผยแพร่ตำรา หนังสือและบทความวิชาการ โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • CourseIntensive English for Lecturers,UniversitiSains, Malaysia
 • วิทยากรบรรยาย หัวข้อ ภาษีอากรที่ควรทราบและบทบาทนักบัญชีในยุคประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน จำนวน ๓ ชั่วโมง ในโครงการนักบัญชีรุ่นเยาว์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • วิทยากรบรรยาย หัวข้อ SME เพื่อเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ จำนวน ๓ ชั่วโมง ในโครงการ SME เพื่อเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ณ โรงแรมตาลคู่บีชรีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • วิทยากรบรรยาย หัวข้อ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มาตรา ๔๐(๑) และการยื่นภาษี มาตรา ๔๐(๑) จำนวน ๖ ชั่วโมง ในโครงการอบรมความรู้ทางด้านภาษีอากร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • วิทยากรบรรยาย หัวข้อ นักบัญชีต้องรู้ทันมาตรฐานการบัญชีในยุค AEC จำนวน ๓ ชั่วโมง ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี