นางพิมพรรณ จิตนุพงศ์


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mrs. Pimpan  Jitnupong
ชื่อภาษาไทย         : นางพิมพรรณ  จิตนุพงศ์

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิชาการจัดการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 080 057 9931

EMAIL         : pimpin _pinto@hotmail.co.th

ประวัติการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. (M.B.A.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
ประสบการณ์การสอน
 • ประสบการณ์ด้านการสอนและวิจัย มากกว่า 14 ปี
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • วิจัยด้านสาขาการจัดการ
 
ผลงานทางวิชาการ
 • พิมพรรณ  จิตนุพงศ์. 2559. การศึกษาความต้องการของกลุ่มธุรกิจนำเที่ยวต่อการจัดการท่องเที่ยวในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฎสุราษธานีวิจัย ครั้งที่ 12. 27 – 28 ตุลาคม 2559. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี.หน้า 321 – 329.
 • พิมพรรณ จิตนุพงศ์. 2559 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อวางแนวทางการจัดการท่องเที่ยว อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10. 27 – 28 มีนาคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช. ภาคโปรเตอร์
อื่นๆ
 • เทคนิคการเขียนหนังสือและตำรา เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
 • อบรมภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับเยาวชนและชุมชนในท้องถิ่น 
 • การจัดการความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ SME เพื่อผู้ประกอบการรายใหม่
 • วิทยากรการเขียนแผนธุรกิจ จำนวน ๓ ชั่วโมง
 • วิทยากรบรรยาย หัวข้อ SME เพื่อเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ จำนวน ๓ ชั่วโมง ในโครงการ SME เพื่อเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ณ โรงแรมตาลคู่บีชรีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช