• ภาษาไทย
  • English

นางสาวภริศฑ์ชาก์ ชดช้อย


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Pritcha  Chodchoy
ชื่อภาษาไทย         : นางสาวภริศฑ์ชาก์  ชดช้อย

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิชาการบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 096 881 4148

EMAIL         : pritcha.c@rmutsv.ac.th

ประวัติการศึกษา
 • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
ประสบการณ์การสอน
 • ประสบการณ์ด้านการสอนและวิจัยมากกว่า 15 ปี
 • สอนในรายวิชา การบัญชีงบประมาณยุคใหม่, โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี, ทฤษฎีการบัญชี และกฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • งานวิจัยด้านสาขาการบัญชีสิ่งแวดล้อม
 • งานวิจัยด้านความยั่งยืนขององค์กร
 
ผลงานทางวิชาการ
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. “งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา” การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่13. 14-15 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อื่นๆ
 • อบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส
 • อบรมหลักสูตร Train the Trainer ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ
 • วิพากษ์(ร่าง)มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี