นางสาวกฤตชญา เทพสุริวงค์


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Kritchaya Thepsuriwong
ชื่อภาษาไทย         : นางสาวกฤตชญา เทพสุริวงค์

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : -

EMAIL         : tkritchaya@gmail.com

ประวัติการศึกษา
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 
ประสบการณ์การสอน
  • อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระนอง
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • การจัดการโรงแรม
  • พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
 
ผลงานทางวิชาการ
  • กฤตชญา เทพสุริวงค์ และเขมิกา คุ้มเพชร. 2560. ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการท่องเที่ยวเกาะพยาม จังหวัดระนอง. วารสารศรีปทุมปริทัศน์  ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 17: มกราคม – มิถุนายน 2560 , หน้า 7-15.