ดร. ดวงกมล กรรมแต่ง


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Dr. Duangkamon  Kumtaeng
ชื่อภาษาไทย         : ดร. ดวงกมล  กรรมแต่ง

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
สาขาศึกษาทั่วไป
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 088 272 1266

EMAIL         : duangsvj2007@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก  วิชาเอก(ปร.ด)คณิตศาสตร์    คณะวิทยาศาสตร์   ม.นเรศวร
 • ปริญญาโท   วิชาเอก(กศ.ม)คณิตศาสตร์   คณะศึกษาศาสตร์   ม.นเรศวร
 • ปริญญาตรี  วิชาเอก(ค.บ.)คณิตศาสตร์      คณะศึกษาศาสตร์     ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
 
ประสบการณ์การสอน
 • มีประสบการด้านการสอนคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่า 10 ปี
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • การสร้างทฤษฎีจุดตรึงร่วมและการประมาณค่า (Fixed point Theory and Optimization)
 • วิธีการสอน (Teaching methodology)
 
ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ (คณิตศาสตร์บริสุทธิ์)

 • วิธีการประมาณการฉายภาพแบบเมตริกที่หดตัวแบบซ้ำๆ สำหรับการหาจุดตรึงร่วมกัน สำหรับการหาจุดของการหดตัว แบบปิดของ Quasi - strict  f-pseudo  แบบกึ่งเข้มงวดและการประยุกต์ใช้ซึ่งทำในปริภูมิฮิลแบร์ต ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ: Hindawi  Publishing  Corporation  Abstract  and  Applied  Analysis  Volume  2013, Article  ID589282, 11 pages
 • วิธีการประมาณการฉายภาพแบบเมตริกที่หดตัวแบบซ้ำเพื่อหาจุดตรึงร่วมกัน  สำหรับการหาจุดของการหดตัวของ f-pseudo ซึ่งเป็นการส่งสองแบบด้วย quasi  strict  f-pseudo  contractions  และการประยุกต์ใช้ในปริภูมฮิลแบร์ต ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ: Reprint  submitted  to  Thai  Journal  of  Mathematics  http://thaijmath.in.cmu.ac.th online  ISSN  1686-0209
 • ปัญหาสมดุลย์ผสมด้วยอัลฟ่า-เอต้าทั่วไปของกึ่งฟังก์ชันทางเดียวในปริภูมิเชิงทอพอโลยี ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ:  Applied  Mathematics  and  Computation (AMC)
 • ปัญหาสมดุลทั่วไปแบบอย่างอ่อน alpha-monotone กึ่งฟังก์ชันทางเดียว ซึ่งทำในปริภูมิบานาท ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ:  Journal nonlinear  Computation and applies (JNCA)

งานวิจัยที่อยู่ในช่วงดำเนินการ (คณิตทางการศึกษา)

 • นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง: การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงานเรื่องการประยุกต์อัตราส่วนและร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ในการประชุมทางวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ  GCIC,  National and  International Graduate Research Conference จัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ปี พ.ศ. 2561)
 • นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง:   การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง เวกเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 The  Rajamangala University of Technology National Conference จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ปี พ.ศ. 2561)