นางสาวดวงพร โสมสุข


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Doungporn   Somsuk
ชื่อภาษาไทย         : นางสาวดวงพร  โสมสุข

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
สาขาศึกษาทั่วไป
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 089 470 2270

EMAIL         : doungporn.mimi@gmail.com

ประวัติการศึกษา
  • B.A. English, Aligarh Muslim University, India
  • ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
ประสบการณ์การสอน
  • 2550 – ปัจจุบัน : สอนภาควิชาภาษาอังกฤษ สาขาศึกษาทั่วไป
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
 
ผลงานทางวิชาการ
  • -