หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา

ชื่อ-สกุล             : ดร.ชลดา กาญจนกุล
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Dr.Chollada Kanjanakul
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : 088-267-3430
EMAIL          : chollada-ka@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล             : นายนภดล ศรภักดี
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Napadon Sornpakdee
ตำแหน่ง        : อาจารย์ 
TEL             : 080-523-8920
EMAIL          : napadon.s@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นายชัยวัฒน์ ใหญ่บก
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Chaiwat Yaibok
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : 082-432-3812
EMAIL          : Chaiwat.y3@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นายกงกิจ ยิ่งเจริญกิจขจร
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Kongkit Yingchaloenkitkhajorn
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : 087-077-9880
EMAIL          : kongkit.y@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นายชูเกียรติ ชูสกุล
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Chookiat Choosakul
ตำแหน่ง        : อาจารย์  
TEL             : 081-956-2007
EMAIL          : Chookiat56@yahoo.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : ผศ.ชยณัฐ บัวทองเกื้อ
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Asst. Prof. Chayanat Buathongkhue
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : 084-703-9413
EMAIL          : chayanat.b@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นายดุสิต ชูพันธ์
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Dusit Chuphan 
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : 081-198-8354
EMAIL          : dusit65@yahoo.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นายทวิช กล้าแท้
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Tawich Klathae
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : 084-149-7426
EMAIL          : cklathea@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นายทักษกร พรบุญญานนท์
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Thaksakorn Pornbunyanon
ตำแหน่ง        : อาจารย์  
TEL             : 080-868-2177
EMAIL          : thaksakorn.p@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นายประสาร จิตร์เพ็ชร
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Prasan Jitpat
ตำแหน่ง        : อาจารย์  
TEL             : 098-732-1849
EMAIL          : prasan.j@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นายปิยะพงศ์ สุวรรณโณ
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Piyapong Suwanno
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : 089-879-3546
EMAIL          : Piyapong19098@outlook.com
Profile          : ดูรายละเอียด