นายอภิรัญธ์ จันทร์ทอง


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Apirun Chanthong
ชื่อภาษาไทย         : นายอภิรัญธ์  จันทร์ทอง

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 08 7280 1366

EMAIL         : apirunchanthong@gmail.com

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้สงขลา
 • ปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
ประสบการณ์การสอน
 • Illuminating Engineering
 • Renewable Energy
 • Engineering Education
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • Illuminating Engineering
 • Renewable Energy
 • Engineering Education
 
ผลงานทางวิชาการ
 • Luksanasakul, A.; Chanthong ,A. “Questioning Techniques Promote the Critical Thinking in Engineering Education,” 2017 IEEE Global Engineering Education Conference. , pp. 1049-1052, 25-28 April 2017.
 • สันติ การีสันต์ จีรวัฒน์ โสภาจารย์ จิรภาส แสงหอย วัชระ ขอสวัสดิ์ อภิรัญธ์ จันทร์ทอง และอาคม ลักษณะสกุล “ระบบควบคุมแผงโซล่าร์เซลล์เคลื่อนที่ตามความเข้มแสงอาทิตย์”.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 7, ภูเก็ต, 12 -13 พฤษภาคม 2559
 • Tantiviwat Sugchai, Sudram Arkom , Chanthong Apirun, and Kerdthongmee Priwan. “Microwave Drying Machine for Sea Bass Leathers,” International Conference on Advanced Materials Science and Environmental Engineering. 299, pp. 92-96, 2016.
 • Sudram Arkom,Karnna Chayaphon,Chanthong Apirun. and Tantiviwat Sugchai, “Manufacture of the Printed Circuit Boards for Microstrip Transmission Line Circuits,” International Conference on Electrical,Mechanical and Industrial Engineering . 332, pp. 146-149, 2016.
 • Tantiviwat Sugchai, Intarawiset Nattapong, and Chanthong Apirun. “Design of Microstrip Triplexer Using Common Dual-mode Resonator with Multi-Spurious Mode Suppression for Multiband Applications,” Applied Mechanics and Materials,Vols. 763, pp. 182-188, 2015.
 • Chanin.O., Chanthong. A., & Sriprasert. P., (2013).  Sustainable Tourism Industry Management in Nakhon Si Thammarat, Thailand. Proceeding in Economic, Marketing and Management, Dubai, United Arab Emirates, January, 19-20, 2013.