ผศ. นาตยา ชูพันธ์


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Asst.Prof Nattaya   Chupun 
ชื่อภาษาไทย         : ผศ. นาตยา  ชูพันธ์

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิชาการจัดการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 087 693 5055

EMAIL         : naya_1971@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
  • บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) , 2548 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) , 2538 สถาบันราชภัฏธนบุรี
 
ประสบการณ์การสอน
  • 2541 -ปัจจุบัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • สังคมศาสตร์
  • พฤติกรรมองค์การ
 
ผลงานทางวิชาการ
  • พิมพรรณ  จิตนุพงศ์, นาตยา  ชูพันธ์. 2560. การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช. ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช, 27 มีนาคม  พ.ศ. 2561