นางสาวจิตติมา ชูพันธุ์


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Jittima Choopun
ชื่อภาษาไทย         : นางสาวจิตติมา ชูพันธุ์

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
สาขาศึกษาทั่วไป
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 089 469 8707

EMAIL         : choopun.j@gmail.com

ประวัติการศึกษา
 • ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • ปริญญาโท (ศศ.ม) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ปี 2547
 • ปริญญาตรี (กศ.บ) วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทการบริหารการศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 
ประสบการณ์การสอน
 • เป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธาและสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • การพัฒนาวิชาชีพของครู (Teacher professional development)
 • วิธีการสอน (Teaching methodology)
 
ผลงานทางวิชาการ
 • งานวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับคนขับรถโดยสารรับจ้างในเขตอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปี พ.ศ. 2552)     
อื่นๆ
 • นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง The perspectives of EFL Thai teachers on self-assessment ในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ Thailand TESOL Conference 2014 จัดโดยสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2557)
 • นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง Collaborative reflection: improvement in EFL teacher teaching practice ในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ International TESOL Conference จัดโดย VIC TESOL ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย (ปี พ.ศ. 2557)
 • นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง Using YouTube to integrate EIL pedagogy into EFL university Thai Tourism students ในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ Thailand TESOL Conference 2018 จัดโดยสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2561)
 • นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง Using Scaffolding Reading Activities to Improve Reading Ability of EFL Thai Civil Engineering Students ในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ Symposium of International Languages and Knowledge (SILK 2018) จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ปี พ.ศ. 2561)