ดร. จิราภา ชาลาธราวัฒน์


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Dr. Jirapa Chalatharawat
ชื่อภาษาไทย         : ดร. จิราภา ชาลาธราวัฒน์

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิชาการบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 081 817 3349

EMAIL         : jirapa.h@rmutsv.ac.th

ประวัติการศึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประเทศไทย
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย
 
ประสบการณ์การสอน
 • วิธีวิจัยทางการบัญชี
 • การกำกับดูแลกิจการและจรรณยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
 • ภาษาอังกฤษสำหรับงานบัญชี
 • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
 • สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 • การจัดการองค์กรธุรกิจ
 
ผลงานทางวิชาการ
 • Chalatharawat, Jirapa. (2015). “Household Accounting of People in Tambon Thong  Nien, Khanom District, Nakhonsithammarat Province,” Proceeding of the 15th International Conference on Communication Management and Information Technology (ICCMIT), Prague, Czech Republic, April 20-22 2015. (P.25)
 • Chalatharawat, Jirapa. (2012). “Factors Influencing the Company’s Success of Food Manufacturing Firms in Thailand,” Proceeding of International Journal of Arts and Sciences Annual Conference (IJAS), Aix-en-Provence, France, May 22-25 2012. (P.125-131)