นางสาวเมธาพร มีเดช


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Metaporn  Meedate
ชื่อภาษาไทย         : นางสาวเมธาพร  มีเดช

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิชาการจัดการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 089 645 7373

EMAIL         : kafair2550@gmail.com

ประวัติการศึกษา
  • ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) , 2545 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • บธ.บ.(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) , 2539 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
ประสบการณ์การสอน
  • 2550 -ปัจจุบัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 
ผลงานทางวิชาการ
  • วาจิศา จันทรักษ์, เมธาพร มีเดช, สุพัชชา คงเมือง และสุชาติ อินกล่ำ. 2558. การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยว อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี,  29 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558, หน้า 34 – 35.
  • เมธาพร มีเดช และนิตยา  ทัดเทียม. 2555. ความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ. การประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555,   หน้า 24–25.