กรรมการประจำวิทยาลัย

ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ผศ.ดร. ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
รองผู้อำนวยการ
     

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
  อ.กมลนันท์  ชีวรัตนาโชติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
  อ.วชิร  ยั่งยืน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
หัวหน้าสาขา
     
ดร.ชลดา กาญจนกุล
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา
  อ.สันติ  การีสันต์
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  ดร.เสาวคนธ์  ชูบัว
หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ
  ดร.ดวงกมล  กรรมแต่ง
หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป
กรรมการ
     
อ.ไพโรจน์ แสงอำไพ
กรรมการ
  ผศ.ชยณัฐ บัวทองเกื้อ
กรรมการ
  อ.จิตติมา ชูพันธุ์
กรรมการ
  อ.อารีรัตย์  ชูพันธ์
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
นางสาวพัจนภา  วงศ์วรชาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายวรินทร์  ทองใหญ่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายสุภาพ  นาควานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายชนธัญ  แก้วแกมเพ็ชร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการ
 

นางสาวเนตรลดา  ละอองทอง

เลขานุการ

 

นาศุภณัฐ  พรหมคีรี

ผู้ช่วยเลขานุการ