กรรมการประจำวิทยาลัย

ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ผศ.ดร. ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
รองผู้อำนวยการ
   
อ.วาจิศา จันทรักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
  ผศ.ชยณัฐ  บัวทองเกื้อ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
  ดร. จิราภา  ชลาธราวัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
หัวหน้าสาขา
     
ดร.ชลดา กาญจนกุล
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา
  อ.ไพโรจน์ แสงอำไพ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  ผศ.นาตยา  ชูพันธ์
หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ
  อ.ชุลี  หมีรักษา
หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป
กรรมการ
     
อ.สุพัชชา  คงเมือง
กรรมการ
  อ.เมธาพร  มีเดช
กรรมการ
  อ.น้ำฝน จันทร์นวล
กรรมการ
  อ.อารีรัตย์  ชูพันธ์
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
นายอรุณ  เสน่ย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายวรินทร์  ทองใหญ่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายสุภาพ  นาควานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายเอกชัย  สุนทร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการ

นางสาวเนตรลดา  ละอองทอง

เลขานุการ