กรรมการประจำวิทยาลัย

ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ผศ.ดร. ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
รองผู้อำนวยการ
อ.วาจิศา จันทรักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
อ.ชยณัฐ  บัวทองเกื้อ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
ดร. จิราภา  ชลาธราวัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
หัวหน้าสาขา
อ.นภดล  ศรภักดี
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา
อ.สันติ  การีสัน
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
อ.วาจิศา  จันทรักษ์
หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ
อ.ชุลี  หมีรักษา
หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป
กรรมการ
อ.สุพัชชา  คงเมือง
กรรมการ
อ.เมธาพร  มีเดช
กรรมการ
อ.นาตยา  ชูพันธ์
กรรมการ
อ.อารีรัตย์  ชูพันธ์
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอรุณ  เสน่ย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวรินทร์  ทองใหญ่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุภาพ  นาควานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเอกชัย  สุนทร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการ
อ.นทิตา  จิรโสภณ
เลขานุการ