ผศ.ชูเกียรติ ชูสกุล


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Asst. Prof. Chookiat Choosakul
ชื่อภาษาไทย         : ผศ.ชูเกียรติ ชูสกุล

ตำแหน่ง                : อาจารย์  

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 081-956-2007

EMAIL         : Chookiat56@yahoo.com

ประวัติการศึกษา
 • วศ.ม.(วิศวกรรมโยธาบริหารก่อสร้าง), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2549)
 • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2538)
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • การประยุกต์ใช้เปลือกกล้วยเป็นวัตถุดิบในการผลิตอิฐมวลเบารองรับอุทกภัย (วช. 2560)
 • คอนกรีตกาลังสูงผสมฝุ่นหินผุ (วช. 2556)
 • คอนกรีตกาลังสูงผสมเถ้าปาล์มน้ามัน (วช. 2555)
 • การพัฒนาคอนกรีตมวลเบากำลังสูงโดยใช้อิฐหักแทนมวลรวมหยาบ (วช. 2549)
 
ผลงานทางวิชาการ

National Journals, Conferences and Proceedings 

 • ขวัญชีวา หยงสตาร์ และ ชูเกียรติ ชูสกุล, (2561) “การใช้เถ้าปาล์มน้ำมันในคอนกรีตกําลังสูง” วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปที่ 20 ฉบับที่ 1, หน้า 74-82.   
 • ชูเกียรติ ชูสกุล ธวัชชัย เทพนวล อุษา อ้นทอง นิรมล จันทรชาติ และ ขวัญชีวา หยงสตาร์, (2561) “การใช้ประโยชน์เปลือกกล้วยในงานคอนกรีตมวลเบา” การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 13, 7-9 มีนาคม 2561, จังหวัดชลบุรี, หน้า ENV-1-ENV-6.
 • ขวัญชีวา หยงสตาร์ ชูเกียรติ ชูสกุล วัชระ ศรีสะกูล และ นุอนันท์ คุระแก้ว, (2561) “การศึกษาคอนกรีตมวลเบากำลังสูงโดยใช้เศษอิฐมอญหักเป็นมวลรวมหยาบ” การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 13, 7-9 มีนาคม 2561, จังหวัดชลบุรี, หน้า MAT-13-MAT-17.
 • ชูเกียรติ ชูสกุล ดุสิต ชูพันธ์ ศุภวัฒน์ จันทรปรางค์ ธงชัย นะวะกะ และ ขวัญชีวา หยงสตาร์, (2560) “ความพึงพอใจแรงงานต่างด้าวของวิศวกรและโฟร์แมน”, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13, 14-15 ธันวาคม 2560, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, หน้า 265-273.
 • ขวัญชีวา หยงสตาร์ วัชระ ศรีสะกูล นุอนันท์ คุระแก้ว และ ชูเกียรติ ชูสกุล, (2560) “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร”, การประชุมวิชาการประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 7-8 ธันวาคม 2560, จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 615-624.
 • ชูเกียรติ ชูสกุล ดุสิต ชูพันธ์ ศุภวัฒน์ จันทรปรางค์ และ ขวัญชีวา หยงสตาร์, (2560) “การใช้ประโยชน์แกลบข้าวในการผลิตคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับน้ำหนัก”, การประชุมวิชาการประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 7-8 ธันวาคม 2560, จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 269-276.
 • ขวัญชีวา หยงสตาร์ สิทธา จิตสามารถ นุอนันท์ คุระแก้ว และ ชูเกียรติ ชูสกุล, (2560) “ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าต่อการก่อสร้างในงานราชการ”, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9, 7-9 สิงหาคม 2560, จังหวัดปทุมธานี, หน้า 172-179.
 • ชูเกียรติ ชูสกุล ดุสิต ชูพันธ์ ขวัญชีวา หยงสตาร์ และ สุรศักดิ์ เกตุบุญนาค, (2560) “การประเมินค่าผลิตภาพแรงงานต่างด้าวในการทำงานโครงสร้างของโครงการก่อสร้างด้วยการประเมินแบบ 5 นาที”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 18-20 กรกฎาคม 2560, จังหวัดนครราชสีมา, หน้า CEM444(917-924).
 • ชูเกียรติ ชูสกุล และ ขวัญชีวา หยงสตาร์, (2560) “คอนกรีตกำลังสูงผสมฝุ่นหินผุ”, การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 12, 15-17 กุมภาพันธ์ 2560, จังหวัดเพชรบุรี, หน้า MAT01-MAT06.
 • ชูเกียรติ ชูสกุล, ดนัย บุญชูวงศ์ และ อรุณ เสน่ห์, (2555) “ปัจจัยแรงจูงใจของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช”  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 9-11 พฤษภาคม, จังหวัดอุดรธานี, CEM.
 • ชูเกียรติ ชูสกุล, (2553) “การศึกษาคุณสมบัติฝุ่นหินผุเพื่อทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์สาหรับงานก่อและงานฉาบ”  การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 6, 20-22 ตุลาคม, จังหวัดเพชรบุรี, หน้า 213-217.
 • ชูเกียรติ ชูสกุล และ วรรณวิทย์ แต้มทอง, (2549) “การประเมินค่าผลิตภาพของคนงานในโครงการก่อสร้าง”  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20-22 เมษายน 2549, จังหวัดภูเก็ต, บทความ CEM003.