นางอารัตน์ ชูพันธ์


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mrs. Areerat  Chuphan
ชื่อภาษาไทย         : นางอารัตน์  ชูพันธ์

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 075-754024

EMAIL         : u-areerat@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
  • วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ), 2547 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), 2543 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ประสบการณ์การสอน
  • Database management System
  • Systems Analysis and Design
  • Database System Development Software 
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • Database management System
 
ผลงานทางวิชาการ
  • ศักรินทร์ กลีบแก้ว, เสาวคนธ์ ชูบัว, สุภา กาญจนวงศ์, อารีรัตน์ ชูพันธ์, สุพัชชา คงเมือง และปรียาดา หวันตุหมัน. 2559. แอนิเมชันเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เรื่อง มหัศจรรย์หยดน้ำฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร, 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559, หน้า 90-98

  • อารีรัตน์ ชูพันธ์,ศักรินทร์ กลีบแก้ว, สุภา กาญจนวงศ์. 2560. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้คำปรึกษาสำหรับการพัฒนาโครงงานกรณีศึกษาหลักสูตรระบบ สารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. การประชมุสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดบัชาต ิครั้งที่ 1 “การสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0”, มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร, 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, หน้า 1067-1076

  • เสาวคนธ์ ชูบัว, อารีรัตน์ ชูพันธ์. 2561.การสํารวจข้อมูลทรัพยากรระบบนิเวศป่าชายเลนด้วยกิจกรรมเดินป่า เพื่อกําหนดความต้องการของระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก. การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่, 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, หน้า 280-291