นายทวิช กล้าแท้


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Tawich Klathae
ชื่อภาษาไทย         : นายทวิช กล้าแท้

ตำแหน่ง                : อาจารย์  

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 084-149-7426

EMAIL         : cklathea@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
 • วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2553)
 • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2550)
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • Characterization of materials
 • Cement and concrete technology
 • Pozzolan materials
 • Biomass materials
 
ผลงานทางวิชาการ

International Journals, Conferences and Proceedings

 • Klathae, T., Pornbunyanon, T., and Kanjanakul, C. (2017), “Influence of crushed oyster shell on compressive strength and autogenous shrinkage of cement pastes” The 1st international (NIC- 2017) KU CSC conference “Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society”. Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus (KUCSC).,Thailand, Nov. 26 2017.

National Journals, Conferences and Proceedings

 • Klathae, T. (2017), “Utilization of Crushed Oyster Shell on Interlocking Block”, RMUTP Research Journal, Vol. 11, No. 2, Jul. – Dec. 2017, pp. 167 – 177.
 • Klathae, T. (2019), “Compressive Strength and Autogenous Shrinkage of Cement Pastes Containing Limestone Powder and Calcium Carbonate”, Thai Journal of Science and Technology Thammasat University, Vol. 27 No. 1, Jan – Feb 2019, pp. xxx – xxx. (Accepted Apr.10 2017)
 • Klathae, T. (2019), “Compressive Strength and Autogenous Shrinkage Properties of Cement Paste Containing Ground Oyster Shell, Thai Journal of Science and Technology Thammasat University, Vol. xx  No. X, xxxx – xxxx xxxx, pp. xxx – xxx. (Accepted May.10 2017)
 • Klathae, T., and Jitpat, P. (2019), “Compressive Strength and Water Absorption Properties of Concrete Block Containing Crushed Oyster Shell, RMUTP Research Journal, Vol. 13, No. 1, Jan. – jun. 2019, pp. xxx – xxx.
 • Klathae, T., and Srikead, K. (2017), “Influence of Crushed Oyster Shell on Compressive Strength of Concrete Paving Block”, Proceeding of The 22nd National Convention on Civil Engineering 2017, July 18-20, Nakhon Ratchasima, Thailand.
 • Klathae, T., Sornpakdee, N., Buathongkue, C. and Nookaew, W. (2017), “Study Property of Crushed Oyster Shell Powder on Compressive Strength of Cement Pastes”, Proceeding of The 12th Annual Concrete conference  (ACC12) 2017, Feb. 15-17, The Regent Cha- am Beach Resort , Cha-am, Phetchaburi, Thailand.
 • Klathae, T., Sornpakdee, N., Buathongkue, C. and Deedas, N., (2016), “Concrete Paving Block Form Parawood Fly Ash”, Proceeding of The 21st National Convention on Civil Engineering 2016, June 28-30, Songkhla, Thailand.
 • Klathae, T. (2010), “Influence of Limestone Powder Modified on Compressive Strength and Autogenous Shrinkage of Cement Pastes”, Proceeding of The 6th Annual Concrete conference  (ACC6) 2010, Oct. 20-23, Grand Pacific Sovereign Resort and Spa, Cha-am, Phetchaburi, Thailand.