นางนทิตา จิรโสภณ


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mrs. Nathita Chirasophon
ชื่อภาษาไทย         : นางนทิตา จิรโสภณ 

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 086 799 3003

EMAIL         : thantita.c@rmutsv.ac.th

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ประสบการณ์การสอน
  • หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 4 ปี
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • ระบบอัตโนมัติ
  • การประมวลผลภาพ
 
ผลงานทางวิชาการ
  • ไพโรจน์ แสงอำไพ, กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ และนทิตา จิรโสภณ. “การออกแบบและควบคุมค่าความเหนี่ยวนำรั่วในหม้อแปลงความถี่สูงของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ชนิดหลายเอาต์พุต” การประชุมวิชาการเครือข่ายทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 จ.กระบี่ 26-28 มีนาคม 2557, หน้า 136-139.