ดร.อาคม ลักษณะสกุล


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Dr. Arkhom Luksanasakul
ชื่อภาษาไทย         : ผศ.ดร.อาคม ลักษณะสกุล

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 091 426 9565

EMAIL         : luksanasakul@gmail.com

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ไฟฟ้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Certificate Visiting Scholar at Peabody College,  Vanderbilt University USA
 • ปริญญาโท   ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)  ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาตรี    ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 
ประสบการณ์การสอน
 • Microcontroller
 • Programmable Logic Controller
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • Engineering Education
 • Control System Engineering
 
ผลงานทางวิชาการ
 • Luksanasakul, A. “The Remote Laboratory Development for 21st Century Education: Case Study in Speed and Position Control DC Motor with PID,” 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNICAL EDUCATION., pp. 369-373, November 23, 2017.
 • Luksanasakul, A.; Chanthong ,A. “Questioning Techniques Promote the Critical Thinking in Engineering Education,” 2017 IEEE Global Engineering Education Conference. , pp. 1049-1052, 25-28 April 2017.
 • Luksanasakul, A. and Koseeyaporn, P., 2009, "Design of Simple Fuzzy Logic Controller with Fine Auto-Tuning", The National Conference on Technical Education, Vol. TechEd- 2nd, No., pp. 242-248.
 • Luksanasakul, A., Koseeyaporn, P. and Wangsatitwong, M., 2010a, "The Development of Researching Model for Instructional Development in Engineering Education", The National Conference on Technical Education, Vol. TechEd- 3rd, No.
 • Luksanasakul, A., Koseeyaporn, P. and Wangsatitwong, M., 2010b, "The Development of Researching Model for Instructional Development in Engineering Education Case Study: A Development of Instructional Model in Autotuning Controller Based on Constructivism Learning", The National Conference on Technical Education, Vol. TechEd- 2nd, No.
 • Thounthong, P.; Sikkabut, S.; Luksanasakul, A.; Koseeyaporn, P.; Sethakul, P.; Pierfederici, S.; Davat, B., "Fuzzy logic based DC bus voltage control of a stand alone photovoltaic/fuel cell/supercapacitor power plant," Environment and Electrical Engineering (EEEIC), 2012 11th International Conference on , vol., no., pp.725,730, 18-25 May 2012
 • Luksanasakul, A.; Koseeyaporn, P.; Sethakul, P.; Davat, B.; Thounthong, P., "Fuzzy control law based-on flatness property for a DC link stabilization for a fuel cell/supercapacitor hybrid power plant", 2011 International Conference on Clean Electrical Power (ICCEP), vol., no., pp.73,80, 14-16 June 2011
 • Thounthong, P.; Luksanasakul, A.; Koseeyaporn, P.; Davat, B., "Intelligent Model-Based Control of a Standalone Photovoltaic/Fuel Cell Power Plant With Supercapacitor Energy Storage," Sustainable Energy, IEEE Transactions on , vol.4, no.1, pp.240,249, Jan. 2013
 • อาคม ลักษณะสกุล, และคณะ. (2556 ). "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางวิศวกรรม กรณีศึกษาเรื่องการควบคุมแบบออโตจูน." วารสารวิจัย มข. ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม(ปีที่ 13): 14-27.