หลักสูตรวิชาการจัดการ


 

ชื่อ-สกุล             : ดร. เกริกวุฒิ กันเที่ยง
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Dr. Kroekwut Kanthiang 
ตำแหน่ง        : หัวหน้าหลักสูตรวิชาการจัดการ
TEL             : 095 023 5363
EMAIL          : KROEKWUT_48@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล             : นางวาจิศา  จันทรักษ์
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mrs. Wachisa  Jantarak
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : -
EMAIL          : wachisa.j@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : ผศ. นาตยา  ชูพันธ์
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Asst.Prof  Nattaya   Chupun 
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : 087 693 5055
EMAIL          : naya_1971@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวเมธาพร  มีเดช
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Metaporn  Meedate
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL             : 089 645 7373
EMAIL          : kafair2550@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางพิมพรรณ  จิตนุพงศ์
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mrs. Pimpan  Jitnupong
ตำแหน่ง        : อาจารย์  
TEL             : 080 057 9931
EMAIL          : pimpin _pinto@hotmail.co.th
Profile          : ดูรายละเอียด