นายชัยวัฒน์ ใหญ่บก


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Chaiwat Yaibok
ชื่อภาษาไทย         : นายชัยวัฒน์ ใหญ่บก

ตำแหน่ง                : อาจารย์  

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 082-432-3812

EMAIL         : Chaiwat.y3@gmail.com

ประวัติการศึกษา
  • วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา-ขนส่ง), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2558)
  • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2555)
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • Traffic Management
  • Road Traffic Safety Management
 
ผลงานทางวิชาการ

International Journals, Conferences and Proceedings

  • Yaibok C. and Luathep P. 2015. An Analysis of Traffic Management of Multiple Consecutive Intersections: A Case Study of Hat Yai Municipality, UBU Engineering Journal. 8(1), 103-104.

National Journals, Conferences and Proceedings

  • Luathep P., Jaensirisak S., Saengpradab S and Yaibok C. 2015. The use of infrastructure and modal shift for reducing transport costs: case study of rubber in the South of Thailand, 10th National Transport Conference, December 18, 2015, Chiang Mai, Thailand.
  • Yaibok C. and Luathep P. 2014. Analysis of Traffic Management at Intersections from Hat Yai Bus Terminal Intersection to Kho-Hong Intersection, 19th National Convention on Civil Engineering, 14-16 May 2014, Khon Kaen, Thailand.