นางนิตยา ทัดเทียม


 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mrs. Nittaya Tadtiam
ชื่อภาษาไทย         : นางนิตยา  ทัดเทียม

ตำแหน่ง        : อาจารย์

 
หลักสูตรวิชาการบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

TEL             : 091 825 2259

EMAIL         : nittaya-1974@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
 • บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้
 
ประสบการณ์การสอน
 • ประสบการณ์ด้านการสอนและวิจัยมากกว่า 17 ปี
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • วิจัยด้านสาขาการบัญชี
 • วิจัยด้านการเรียนการสอน
 
ผลงานทางวิชาการ
 • อตินุช  เจ้ยงาน, มาลินี สุทธิการ, ศิริรัตน์ ไชยรัตน์, อาทิตย์ สุจเสน และนิตยา ทัดเทียม. 2560.       การบริหารความเสี่ยงของโรงแรมและที่พักในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน        การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 7.            24 พฤศจิกายน 2560. ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร. หน้า 394 – 404.
 • อาทิตย์ สุจเสน, นิตยา ทัดเทียม และกมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ. 2560. วิธีการปฏิบัติในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารของกิจการโรงแรมและที่พักในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติสหวิทยการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่2. 20 – 21 กรกฎาคม 2560. ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร. หน้า H217 – H234.
 • Sutjasen, A. andTadtiam, N. 2016. The Accounting Performance of Community Business in One Tambon One Product Project in Khanom District NakornsithammaratProvince. The 6th Business, Economics and Communications International Conference, 2016 November, 17 –18, 2016 Ekathotsarot Building, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand. P. 423 – 430.
 • นิตยา ทัดเทียม, พัชรินทร์บุญนุ่น. 2557. ขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, 16 พฤษภาคม 2557. หน้า 361 – 378.
 • นิตยา ทัดเทียม, พัชรินทร์ บุญนุ่น, ขวัญหทัย ใจเปี่ยม และเมธาพร มีเดช. 2555. ความคาดหวังของผู้ประกอบการที่มีต่อการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติการในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “เชิดชูภูมิปัญญา สหวิทยาสู่สากล” ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 13 – 14 ธันวาคม 2555. หน้า 11 – 12.
 • นิตยา ทัดเทียม,พิมพิศา พรหมมา. 2555. การนำระบบต้นทุนกิจกรรมไปใช้กับธุรกิจโลจิสติกส์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 8. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร. 12 ตุลาคม 2555. หน้า 417 – 430.
 • นิตยา ทัดเทียม, พัชรินทร์ บุญนุ่น และขวัญหทัย ใจเปี่ยม. 2555. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ    การตัดสินใจเลือกสถานศึกษาในระดับปริญญาตรี :กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช, 21 มิถุนายน 2555. หน้า 22 – 23.
 • นิตยา ทัดเทียม, ขวัญหทัย ใจเปี่ยม. 2555. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. การประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช, 21 มิถุนายน 2555. หน้า 28 – 29.
 • นิตยา ทัดเทียม, พิมพิศา พรหมมา. 2555. การศึกษาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช.การประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร. 23 กุมภาพันธ์ 2555. หน้า 470 – 483.
 • นิตยา ทัดเทียม, พัชรินทร์ บุญนุ่น. 2551. การศึกษาปัญหาการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน       อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    ราชมงคลวิชาการ “ถ่ายทอดงานวิจัยสู่สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1. ณ โรงแรม    ธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง. 27 – 29 สิงหาคม 2551.
 • นิตยา ทัดเทียม, พัชรินทร์ บุญนุ่น. 2551. การวางระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน : อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ “ถ่ายทอดงานวิจัยสู่สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา    จังหวัดตรัง. 27 – 29 สิงหาคม 2551.
อื่นๆ
 • ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ (WIL)ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิจัย           ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ณ โรงแรมวีแอล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือและบทความวิชาการ โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • วิทยากรบรรยายโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นแบบของจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านกะปาง เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช